Školská rada

Školská rada

Školská rada je v současné době složena z těchto členů:

 • Mgr. Aleš Pištora, I. kurie ŠR (jmenován za ředitelskou kurii od ledna 2021),
 • Sára Stankovská, II. kurie ŠR (za studenty, zvolen v doplňovacích volbách od ledna 2021),
 • Mgr. Markéta Dočekalová, III. kurie ŠR (za zaměstnance, zvolen v řádných volbách od ledna 2021).

Postavení školské rady

Školskou radu Vyšší odborné školy publicistiky zřizuje ředitel školy podle ustanovení § 167 školského zákona. Školská rada je orgánem školy, který umožňuje zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.


Školská rada je tvořena třemi členy ve třech kuriích:
I. kurie – ředitelská – člen je jmenován ředitelem školy,
II. kurie – studentská – člena volí studenti školy, mající aktivní právo volit (jsou studenty školy, tj. nemají přerušené studium),
III. kurie – zaměstnanecká – člena volí všichni zaměstnanci školy v pracovně právním vztahu (mají uzavřenou pracovní smlouvu nebo dohodu o pracovní činnosti nebo dohodu o provedení práce).
Funkční období členů školské rady je tři roky a zasedání školské rady probíhá zpravidla třikrát až čtyřikrát ročně.

Kompetence školské rady

Školská rada má tyto kompetence:

 • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
 • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
 • schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,
 • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
 • projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
 • projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
 • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy,
 • předkládá vedení školy návrhy, doporučení, podněty k fungování a rozvoji školy.

Volby do školské rady

Probíhají v kurii studentské a zaměstnanecké, člen kurie ředitelské je jmenován ředitelem školy.

Volby do II. kurie – studentské

Studenti dle volebního řádu do Školské rady VOŠP mají právo:

 • volit – aktivní právo volit má každý student, který je zapsán ke studiu a nemá přerušené studium,
 • být voleni – mají právo všichni, kdo se svojí kandidaturou vysloví souhlas a jeho kandidatura není v rozporu s § 167 školského zákona.

Volby do III. kurie – zaměstnanecké

Zaměstnanci dle volebního řádu do Školské rady VOŠP mají právo:

 • volit – aktivní právo volit má každý pedagogický pracovník školy, který je zaměstnaný na základě pracovně právního vztahu,
 • být voleni – mají právo všichni pracovníci zaměstnaní ve škole, bez ohledu na formu vztahu a další osoby, které se svojí kandidaturou vysloví souhlas a jejich kandidatura není v rozporu s § 167 školského zákona.

Postup voleb

 • Ředitel školy vyhlásí termín a místo konání řádných voleb do školské rady a k tomuto účelu jmenuje volební komisi, která dbá na zajištění, správný průběh a kontrolu voleb.
 • Studenti a pedagogové navrhují své kandidáty pro volby do jednotlivých kurií.
 • Kandidátní lístky se jmény a podpisy navrhovatelů a souhlasem kandidátů s kandidaturou odevzdávají studenti a pedagogové volební komisi, nejpozději do posledního týdne před konáním voleb.
 • Volební komise vypracuje seznamy oprávněných voličů a seznamy kandidátů pro volby do obou kurií, připraví volební lístky, zajistí podmínky pro zdárný průběh voleb v souladu s tímto volebním řádem a organizaci samotných voleb.
 • Volby probíhají formou tajného hlasování prostřednictvím volebních lístků na nichž voliči označí jméno preferovaného kandidáta a volební lístek vhodí do určené volební urny.
 • Pokud volby probíhají prostřednictvím elektronického oběžníku, obdrží voliči přístupové údaje, kterými se přihlašují do systému a označí preferovaného kandidáta.
 • Svou účast na volbě následně stvrdí podpisem do příslušného seznamu voličů.
 • Po skončení voleb vyhodnotí volební komise platné volební lístky, provede součet hlasů na volebních lístcích nebo v elektronickém oběžníku ve prospěch jednotlivých kandidátů a označí kandidáta s největším počtem hlasů.
 • Volební komise vyhotoví souhrnnou zprávu o výsledku voleb, vyhlásí a zveřejní výsledky voleb.
 • Ředitel školy stanoví termín 1. zasedání nově zvolené školské rady, na kterém je zvolen předseda školské rady.

Členství ve Školské radě zaniká:

 • uplynutím mandátu funkčního období,
 • vzdáním se funkce písemným prohlášením, adresované předsedovi Školské rady,
 • dnem doručení písemného odvolání jmenovaného člena školské rady ředitelem školy do rukou předsedy školské rady,
 • dnem, kdy byl do funkce člena školské rady zvolen nový člen v předčasných volbách.

 

Partneři

Kontaktujte nás

Opatovická 160/18, 110 00 Praha 1
Telefon:  +420 725 006 567 (sekretariát)
Telefon:  +420 725 031 431 (studijní oddělení)
E-mail:  vosp@vosp.cz

Aby Vám neunikly pozvánky na akce VOŠP

Copyright © 2011—2022 Vyšší odborná škola publicistiky.
Všechna práva vyhrazena. „Nejsme žurnalistika, jsme publicistika!“
Škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze takové cookies, které jsou nezbytně nutné pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies).